วิธีการ ส่งออก/นำเข้า/ลบ ข้อมูลจากฐานข้อมูล

1. การส่งออกข้อมูล

2. การนำเข้าข้อมูล

3. การลบข้อมูล