HR Management

HR & WORK

ระบบ HR ช่วยในการเก็บสถิติการเข้า-ออกงานของพนักงาน โดยการถ่ายรูปของพนักงานเพื่อทำการลงเวลา หมดความกังวลเรื่องสแกนนิ้วไม่ติด สแกนบัตรไม่ผ่าน หรือเพื่อนตอกบัตรเข้างานให้กัน

Dashboard

สำหรับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ หรือหัวหน้าแผนก สามารถดูข้อมูลภาพรวมทั้งหมดของพนักงานเป็นแผนกหรือรายบุคคล ซึ่งจะช่วยให้การมองข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว โดยแสดงข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในหน้าจอเดียว ทำให้ผู้บริหารเจ้าของธุรกิจ หรือหัวหน้าแผนกสามารถใช้พิจารณาการให้รางวัล โบนัท และขึ้นเงินเดือน หรือตัดสินใจเรื่องสำคัญอื่นๆ

ADMIN

สามารถตั้งค่าเวลาเข้า - ออกงาน วันหยุด ของพนักงานแต่ละคนได้ รายงานสถิติการทำงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้ รวมทั้งยังสามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละคน หากใช้โปรแกรม HR ร่วมกับโปรแกรมอื่นของ Wolves Co.