logistics

management

system

เนื่องจากการบริหารจัดการของแต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ดังนั้นระบบขนส่งแบบสำเร็จรูปจึงไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร การทำระบบโปรแกรมเพื่อองค์กรหนึ่งๆ นั้นจำเป็นต้องพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน ดังนั้นจึงพัฒนา ระบบขนส่งที่ชื่อว่า “MLMS” เป็นระบบของบริษัทมีโชคกรุ๊ป จำกัด โดยมีรายละเอียดฝ่ายต่างๆตามนี้

HRD

สร้างและจัดการพนักงาน

เป็นฝ่ายที่สามารถจัดการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข พนักงานที่ทำงานในบริษัทมีโชคกรุ๊ป ประกอบไปด้วย พนักงานทั่วไปในฝ่ายต่างๆ พนักงานขับรถมีโชคขนส่ง พนักงานขับรถบริษัทในเครือ

SMD ฝ่ายการตลาด

01 ตั้งยอดขาย

ฝ่ายการตลาดสามารถประมาณยอดขายในแต่ละเดือนได้ โดยสามารถแยกตามประเภทรถที่จะใช้ในการขนส่ง จะให้ฝ่ายการตลาดคนไหนดูแล และสามารถตั้งยอดขายของแต่ละคนได้

02 Sale order วางงานขาย งานขนส่ง

ฝ่ายการตลาดสามารถวางแผนงานขาย สามารถกำหนดคู่ค้า รายละเอียดต่างๆ เช่นวันที่ เลขที่เอกสาร สามารถกำหนดสินค้าตามที่คู่ค้าต้องการ ระบุจำนวน หน่วยนับ กำหนดจุดรับ และจุดส่งสินค้าได้โดยระบบจะลากเส้นและแสดงผลบน Google Map เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเลือกประเภทรถที่ใช้ให้เหมาะสมกับงาน เป็นต้น

03 จัดการคู่ค้า (ลูกค้า - เจ้าหนี้ลูกหนี้)

ฝ่ายการตลาดสามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลต่างๆของคู่ค้า กำหนดที่อยู่ของคู่ค้า จัดการเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ โดยสามารถแยกตามหมวดหมู่ โดยจะแบ่งเป็นภูมิภาค หรือสามารถแบ่งตามหมวดหมู่ที่ต้องการได้

04 ติดตามความเสียหายภายในงาน

ในกรณีที่มีสินค้าเสียหาย พนักงานขับรถจะรายงานใน Application และระบบจะขึ้นรายงานว่างานไหน เลขที่อะไร ตู้ไหน ที่ต้องจัดการเครมสินค้าให้คู่ค้า โดยสามารถดูเป็นวัน หรือเป็นช่วงเวลาได้

DOP ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

01

สร้างและจัดการข้อมูลรถแต่ละคัน | เอกสารประกอบรถ

ในหน้านี้ฝ่ายปฏิบัติการ การเดินรถ สามารถจัดการทะเบียนแม่ และทะเบียนลูกได้ จัดการเอกสารต่างๆที่รถจำเป็นต้องใช้ เพื่อในหน้าต่อไปสามารถนำรถต่างๆ มาประกอบกันเป็นรถบรรทุกหนึ่งคันได้

02

วางแผนงานจัดส่ง

เมื่อฝ่ายการตลาดได้วางแผน การขายและการขนส่ง ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งมายังหน้านี้ ฝ่ายปฏิบัติการการเดินรถ จะวางแผนว่าต้องใช้รถจำนวนกี่คันและขนส่งกี่เที่ยว

03

เชื่อมโยงข้อมูลคนรถและคนขับ

หลังจากที่ได้วางแผนว่ารถที่ต้องใช้กี่คัน และกี่เที่ยวฝ่ายปฏิบัติการการเดินรถต้องจัดการพนักงานขับรถ โดยกำหนดว่า พนักงานขับรถต้องใช้รถคันไหน

04

สร้างและจัดการพนักงานขับรถ

ในหน้านี้สามารถจัดการ เพิ่ม/ลด/แก้ไข พนักงานขับรถที่บริษัทมี สามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เอกสารใบขับขี่ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ และพนักงานผู้ช่วยที่ติดตามไปด้วย

05

ติดตามการปฏิบัติงานของคนขับ

ในหน้านี้ฝ่ายปฏิบัติการการเดินรถสามารถดูความเคลื่อนไหวของ รถที่ได้จัดการวางแผนไป เพราะรถทุกคันได้มีการติดตั้ง GPS และจะแสดงผลบน Google map

06

วิเคราะห์อุบัติเหตุและความเสียหายเกี่ยวกับรถเบื้องต้น

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ คนขับรถจะรายงานรายละเอียดต่างๆ พร้อมรูปถ่ายเป็นการยืนยันผ่าน Mobile Application ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกส่งมายังหน้านี้

FSD ฝ่ายเชื้อเพลิง

(01) ดูแลและจัดสรรเชื้อเพลิง

ฝ่ายเชื้อเพลิงสามารถสร้างคลังเชื้อเพลิงได้ ตามที่บริษัทของตนเองมี สามารถจัดการประเภทเชื้อเพลิง เช่น NGV Diesel LPG เป็นต้น และสามารถดูประวัติการเติมน้ำมันได้

( 02 ) ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในงานขนส่ง

ฝ่ายเชื้อเพลิงสามารถกำหนดว่าพนักงานขับรถสามารถนำรถไปเติมที่ปั้ม ที่ได้ทำการตกลงกันไว้ มีการตั้งเจ้าหนี้ว่าเป็นธนาคารอะไร

( 03 ) จัดการเส้นทางที่ใช้ในงานขนส่ง

ฝ่ายเชื้อเพลิงสามารถเห็นระยะทางที่พนักงานขับรถจะต้องวิ่งจากรายละเอียดงานที่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายปฏิบัติการการเดินรถ ทำให้สามารถจ่ายน้ำมันได้อย่างแม่นยำ และลดความผิดพลาด

( 04 ) ควบคุมค่าใช้จ่ายการเติมเชื้อเพลิง ของสถานีบริการน้ำมันระหว่างทาง

ในกรณีที่อยู่จุดรับ และจุดส่งสินค้าไม่มีปั้มน้ำมันในเครือที่ได้ตกลงกันไว้ ฝ่ายเชื้อเพลิงสามารถออกใบสั่งเติมน้ำมัน เพื่อให้พนักงานขับรถนำใบสั่งเติมน้ำมันไปเติมได้

MTD ฝ่ายซ่อมบำรุง

01

ดูแลงานซ่อมบำรุง

เมื่อพนักงานขับรถได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับรถทาง Application งานซ่อมต่างๆจะเข้ามาอยู่ในหน้านี้ ฝ่ายซ่อมบำรุงสามารถตรวจสอบได้ว่ามี รถคันไหนมี list รายการอะไรบ้างที่ต้องซ่อม

02

วางแผนและจัดการเรื่องงานซ่อมบำรุงและงานเคลมประกัน

ในกรณีที่รถที่นำไปวิ่งเกิดอุบัติเหตุ ฝ่ายซ่อมบำรุงสามารถแจ้งเครมกับทางบริษัทประกันได้ และสามารถเลือกได้ว่านำไปซ่อมที่อู่ไหน

03

เชื่อมต่อกับคลังอะไหล่

ในหน้านี้จะแสดงว่ารถคันไหนมีอะไหล่ส่วนไหนบ้างที่ต้องเปลี่ยน เหลือระยะเท่าไหร่ ประสิทธิภาพคงเหลือเท่าไหร่ และสามารถเลือกอะไหล่จากคลังมาเปลี่ยนได้

04

จัดรายละเอียดรถ(ส่วนประกอบ) รวมถึงสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของส่วนประกอบรถต่างๆได้

เป็นหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงสามารถดูภาพรวมของรถแต่ละคัน ในด้านการซ่อมบำรุง และส่วนประกอบ Part อะไหล่ต่างๆ ที่เคยทำการเปลี่ยนไป

พนักงานขับรถ (แอพพลิเคชัน)

แอพพลิเคชันบอกสถานะงานได้อย่างชัดเจน

เมื่อฝ่ายปฏิบัติการการเดินรถ ได้วางแผนงาน เลือกรถ เลือกพนักงานขับรถ เลือกจุดรับสินค้าและจุดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว พนักงานขับรถจะได้รับแจ้งเตือนว่าตน ต้องไปรับสินค้าจุดไหน และนำสินค้าไปส่งยังจุดไหน โดยภายในแอพพลิเคชั่นพนักงานขับรถสามารถตรวจสอบประวัติการทำงานของตนได้ สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินในกรณีที่รถไม่สมบูรณ์หรือเกิดอุบัติเหตุ สามารถแจ้งขอเติมน้ำมันในกรณีที่น้ำมันใกล้จะหมด สามารถทราบรายได้ของตน และสามารถแจ้งลางานได้ผ่านแอพพลิเคชัน

ADMIN

ดูแลและจัดการข้อมูลต่างๆในระบบ

ในหน้านี้ Admin ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ Permission เป็นการอนุญาติว่าฝ่ายไหนสามารถเข้าถึงข้อมูลอะไรได้บ้าง เพื่อที่จะไม่ให้สับสนและการทำงานที่ทับซ้อนกันในการทำงาน สามารถกำหนดว่าพนักงานคนไหนอยู่ฝ่ายไหนในหน้านี้ สามารถเพิ่มหมวดหมู่ต่างๆ ของแต่ละฝ่ายได้